Állásajánlat Árajánlat kérés Pályázatok Kapcsolat
 
Please update your Flash Player to view content.

Mi az SLA?

Az SLA az angol Service Level Agreement kifejezés rövidítése, ami magyarul szolgáltatási szint szerződést jelent. Bármilyen tevékenységet takar is az outsourcing, találkozni fogunk a kifejezéssel, így jó, ha tudjuk mit is jelent valójában. Az SLA az angol Service Level Agreement kifejezés rövidítése, ami magyarul szolgáltatási szint szerződést jelent.

Felmondás

A felmondás a munkajogviszony megszüntetésére irányuló egyoldalú jognyilatkozat, amely a munkajogviszonyt a jövőre nézve szünteti meg, általában abból az okból, hogy valamely félnek nem fűződik érdeke a jogviszony fenntartásához. Határozatlan időtartamra létesített munkaviszony esetében a rendes felmondást mind a munkavállaló mind a munkáltató gyakorolhatja, a munkáltatónak a felmondást indokolni kell. Határozott idejű munkaszerződést a munkáltató az alábbi esetekben szüntetheti meg felmondással:

- felszámolás vagy csődeljárás tartama alatt,

- a munkavállaló képességeire alapított okból,

- ha a munkaviszony fenntartása elháríthatatlan külső ok következtében lehetetlenné válik.


"A rendes felmondás jogi természete lényegében nem változik meg azáltal, hogy melyik fél gyakorolja e jogot. A rendes felmondás hatása ugyanakkor eltérő abban az esetben, ha a munkáltató él ezzel a megszüntetési móddal, illetve ha a munkavállaló szünteti meg a munkajogviszonyát. A munkáltató általi rendes felmondás ugyanis szinte minden esetben kényszerhelyzetbe hozza a munkavállalót, hiszen ő az ellenérdekű szerződéses partner egyoldalú akarata által elveszíti munkahelyét. A munkavállaló rendes felmondását általában ettől eltérő körülmények motiválják."
A törvény eltérően szabályozza a munkavállaló és a munkáltató felmondásával kapcsolatos eljárást.

A munkavállaló felmondása
A munkavállaló részéről történő felmondás érvényességének alaki feltétele az írásbeliség, tartalmi feltétele, hogy a munkaviszony megszüntetésének szándéka kiderüljön a nyilatkozatból, illetve hogy annak ki a címzettje. A címzettnek a munkáltatói jogkört gyakorló szerv, vagy személynek kell lennie. Ezen feltételek együttes fennállása esetén érvényes a munkavállalói rendes felmondás, bármely elem hiánya érvénytelenséget von maga után.
A határozatlan idejű munkaviszony esetében a jognyilatkozatnak nem kell tartalmaznia indokolást, azaz a munkavállalónak nem kell megjelölnie azt az okot, ami miatt a munkaviszony megszüntetését kívánja. A határozott idejű munkaviszony munkavállaló általi felmondását köteles megindokolni. A felmondás indoka csak olyan ok lehet, amely számára a munkaviszony fenntartását lehetetlenné tenné, vagy a körülményeire tekintettel aránytalan sérelemmel járna.
A munkavállalói felmondás esetén a felmondási időre az Mth. 69.§. (1) szabályait kell alkalmazni, azaz a nyilatkozat közlését követően kezdődik a felmondási időt, melyet végig munkában kell töltenie - eltérő megállapodás hiányában - ezen idő utolsó napján szűnik meg a munkaviszony.
A munkavállaló felmondásának egyoldalú visszavonása érvénytelen, csak a munkáltatója hozzájárulásával teheti meg, tehát közös megállapodás alapján vonható vissza.

A munkáltató felmondása
A munkáltató felmondásának alaki érvényességi feltétele az írásbeliség, tartalmi érvényességi feltétele az indokolás, további érvényességi feltétele a munkavállalóval történő közlés. A felmondás jogát a munkáltató képviseletében a munkáltatói jogkör gyakorlója jogosult gyakorolni. Az indokolásban a munkáltatónak meg kell jelölnie és alá kell támasztani azt, hogy miért nincs szüksége a továbbiakban a munkavállaló munkájára. A felmondásnak tartalmaznia kell a felmondás okát (indokolás), a felmondási időt, a munkavégzés alóli felmentésre vonatkozó adatokat, ezzel összefüggésben az utolsó munkában töltendő nap megjelölését, a jogorvoslati lehetőségre vonatkozó tájékoztatást, a dátumot, a felmondás gyakorlására jogosult munkáltatói képviselő vagy meghatalmazottja aláírását.
A munkáltatói rendes felmondás indokolása akkor jogszerű, ha a törvény által támasztott követelményeknek megfelel, azaz világos, valóságos és okszerű. Ezzel kapcsolatosan tartalmaz iránymutatást a Legfelsőbb Bíróság Munkaügyi Kollégiumának 95. számú Állásfoglalása.
Vita esetén a munkáltatónak kell azt bizonyítania, hogy a felmondásban közölt ok helytálló, valós és okszerű.
A hatályos jogi szabályozás kivételt is tartalmaz a felmondás indokolási kötelezettsége alól, amikor a munkáltató nem köteles indokolni a rendes felmondást. Ez a Mth. 66. §. (9) bekezdés az alábbiak szerint van szabályozva:
Az Mth. 294.§. (1) g-gh, pontjainak alkalmazása szempontjából a munkavállaló akkor minősül nyugdíjasnak, ha

- az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, és az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel rendelkezik

-  az öregséginyugdíj- korhatár betöltése előtt öregségi nyugdíjban részesülő, vagy

- a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított öregségi, rokkantsági nyugdíjsegélyben részesül,

- Magyarországon nyilvántartásba vett egyháztól, egyházi, felekezeti nyugdíjban részesül,

- növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi járadékban részesül, vagy

- rokkantsági járadékban részesül.

További kivételt tartalmaz az Mt. 208. § szerinti vezető állású munkavállaló jogviszonyát megszüntető munkáltatói rendes felmondás.

A munkáltatói felmondás okai
Az Mht. tételesen nem sorolja fel azokat az eseteket, amikor a munkáltató, illetőleg a munkavállaló a rendes felmondás jogát gyakorolhatja, csak tág kereteket határoz meg erre nézve. Eszerint a " felmondás indoka csak a munkavállaló képességeivel, a munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával, illetve a munkáltató működésével összefüggő ok lehet ".
Ha a munkáltató a munkavállaló munkavégzésére vagy magatartására hivatkozással mond fel, a munkavállalónak lehetőséget kell adni a vele szemben felhozott kifogások elleni védekezésre.
A munkavállaló személyével (képességeivel vagy magatartásával) összefüggő felmondási indok lehet többek között a munkavállaló egészségügyi vagy szakmai alkalmatlansága, összeférhetetlenség, munkavállaló munkahelyéhez, munkaköréhez méltó magatartása, a munkavállaló kötelezettségszegése, a munkaköre betöltésére való alkalmatlansága.
"A munkavállaló egészségügyi alkalmassága a munkaviszony fennállása alatt folyamatosan fennálló követelmény. Ha a munkavállaló egészségügyi alkalmatlansága bármely okból bekövetkezik, megnyílhat a munkáltató felmondási joga. (pl. rokkantság esetén). Az egészségügyi alkalmasság, alkalmatlanság megállapítása orvosi szakkérdés."
A szakmai alkalmatlanság, mint felmondási indok, abban az esetben szolgálhat jogszerű felmondás alapjául, amennyiben a munkavállaló az általa betöltött munkakörhöz szükséges szakmai ismeretekkel nem rendelkezik, vagy hiányos.
Az alkalmatlanság tekintetében konkrétan az adott munkáltató és az adott munkakör, illetve munkavállaló figyelembevételével kell állást foglalni. Ide tartozik a munkahelyi közösségbe való beilleszkedés, a munkatársakhoz fűződő viszony, a vezetői beosztást betöltő személy részéről a munkahelyi légkör kialakítása is.
Az összeférhetetlenség fennállhat objektív okból, mely a munkavállaló akaratától függetlenül keletkezik, vagy szubjektív okból, mely a munkavállaló magatartásának eredménye.
A munkavállaló kötelezettségszegése lehet a késedelmes munkavégzés, ittas állapotban való munkavégzés, a munka megtagadása, a munkából való ismételt vagy jelentős késés, a munkától való igazolatlan távolmaradás, vagy ilyen lehet például ha a munkavállalóval szemben büntetőeljárás indulna, illetve a helytelen munkavállalói magatartás tanúsítása.
A munkavállaló munkaköre betöltésére való alkalmatlansága akkor lehet jogszerű felmondás alapja, ha a munkavállaló munkaköri feladatait, valamilyen készsége, képessége, adottságának hiánya miatt nem tudja ellátni.
A munkáltató működésével összefüggő felmondási indok lehet a munkakörmegszűnés, a munkakörök összevonása, minőségi csere, az átszervezés, és a létszámcsökkentés. Ezen indokok közül az átszervezéssel találkozhatunk a leggyakrabban

Az átszervezésnek több változata képzelhető el:

  • megszűnik az a munkakör, amit a munkavállaló eddig ellátott,
  • több munkakört összevon a munkáltató, és ezek egyike a munkavállalóé,
  • az adott egység tekintetében létszámcsökkentés hajt végre a munkáltató, ezáltal csökken a munkakörök száma,

A felmondás közlése
A felmondás akkor tekinthető közöltnek, ha azt a címzettnek vagy az átvételre jogosult személynek átadták, vagy az elektronikus dokumentum részükre hozzáférhetővé válik. A közlés abban az esetben is hatályos, ha annak átvételét az érdekelt megtagadja, vagy szándékosan akadályozza meg. Ebben az esetben jegyzőkönyvet kell felvenni, hogy az átadást a munkáltató megkísérelte.
Postai sikertelen kézbesítés esetén az értesítés elhelyezésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni.

A felmondási tilalmak
A munkáltató felmondással a munkaviszonyt az alábbiakban meghatározott időtartam alatt:
- a várandósság,

- a szülési szabadság

- a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság,

- a tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálat teljesítése, valamint

- a nő jogszabály szerinti, az emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelésének, de legfeljebb ennek megkezdésétől számított hat hónap tartama alatt.

A várandósságra és a nő  emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelésére csak abban az esetben hivatkozhat a munkavállaló,ha erről a körülményről a munkáltatót a felmondás közlését megelőzően tájékoztatta.


A felsorolt tényállások fennállásának időtartama alatt jogszerűen nem közölhető a munkáltatói rendes felmondás, tehát a felmondási tilalomba ütköző felmondás jogellenes. Ez abban az esetben is érvényes, ha a felmondási idő a felmondási tilalom megszűnését követően kezdődik. A munkáltató felmondási joga minden esetben a tilalomra okot adó körülmény megszűnése után éled fel, ekkortól gyakorolható jogszerűen a munkajogviszony megszüntetésének joga. Tehát a munkáltatónak úgy kell közölnie felmondását, hogy a felmondási idő a tilalom megszűntétől számítva csak egy későbbi időpontban kezdődjön el.


Felmondási korlátozások

Az Mth. 66. §. (4)- (7) bekezdése tartalmazza a felmondásra vonatkozó korlátozásokat.